• Bolnisi rayonunun Faxralı kəndində ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüş keçirilibBolnisi rayonunun Faxralı kəndində ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüş keçirilib
  • Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri gürcü ziyalılarla görüşübDiasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri gürcü ziyalılarla görüşüb
  • Bolnisi sakinlərinə Heydər Əliyev Fondunun hədiyyəsi təqdim olunubBolnisi sakinlərinə Heydər Əliyev Fondunun hədiyyəsi təqdim olunub
  • Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Gürcüstandakı azərbaycanlı tələbələrlə görüşübDiasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Gürcüstandakı azərbaycanlı tələbələrlə görüşüb
  • Gürcüstanda Ağsaqqalar Şurasının üzvləri ilə görüş olub.Gürcüstanda Ağsaqqalar Şurasının üzvləri ilə görüş olub.


DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ I QURULTAYI


DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ I QURULTAYININ KEÇİRİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ I QURULTAYINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN NİTQİ

DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ I QURULTAYININ KEÇİRİLMƏSİ ÜZRƏ İŞÇİ QRUPUNUN YARADILMASI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İCRA APARATI RƏHBƏRİNİN SƏRƏNCAMI

“GÜLÜSTAN” SARAYINDA DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ I QURULTAYININ İŞTİRAKÇILARI ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN NİTQİ

 

QURULTAY HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT

DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ I QURULTAYINA HESABAT MƏRUZƏSİ

DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ 2001-Cİ İL NOYABRIN 9-10-DA BAKI ŞƏHƏRİNDƏ KEÇİRİLMİŞ  I QURULTAYININYEKUNLARI HAQQINDA MƏLUMAT

DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ I QURULTAYI NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN SİYAHISI

XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏN DƏVƏT OLUNMUŞ ŞƏXSLƏRİN SİYAHISI

DAXİL OLMUŞ TƏBRİKLƏR

 

QURULTAYDA ÇIXIŞLAR

QURULTAYIN AÇILIŞINDA AMEA-NIN PREZİDENTİ MAHMUD KƏRİMOVUN ÇIXIŞI

QURULTAY NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN ÇIXIŞLARI

TÜRKİYƏ BÖYÜK MİLLƏT MƏCLİSİNİN DEPUTATI ASLAN AYDARIN ÇIXIŞI

AMERİKANIN AZƏRBAYCAN CƏMİYYƏTİNİN PREZİDENTİ TOMİRİS AZƏRİNİN ÇIXIŞI

ÜMUMURUSİYA AZƏRBAYCAN KONQRESİNİN PREZİDENTİ, RUSİYA FEDERASİYASININ DÖVLƏT MÜKAFATI LAUREATI, PROFESSOR MƏMMƏD ƏLİYEVİN ÇIXIŞI

ALMANİYADAKI AZƏRBAYCAN CƏMİYYƏTLƏRİ FEDERASİYASININ SƏDRİ NÜSRƏT DİLBƏSTƏHİN ÇIXIŞI

BÖYÜK BRİTANİYADAKI EDİNBURQUNİVERSİTETİNİN PROFESSORU QULAM RZA TƏBRİZİNİN ÇIXIŞI

PARİS BEYNƏLXALQ AKADEMİYASININ ƏMƏKDAŞI, FİLOLOGİYA ELMLƏRİ DOKTORU ŞİRİN MƏLİKOVANIN ÇIXIŞI

ORBELİANİ ADINA TBİLİSİ DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİNİN KAFEDRA MÜDİRİ, PROFESSOR VALEH HACIYEVİN ÇIXIŞI

NƏVAİ ADINA DAŞKƏND OPERA VƏ BALET TEATRININ REJİSSORU FİRUDDİN SƏFƏROVUN ÇIXIŞI

UKRAYNA ŞƏHƏRLƏRARASI İDARƏETMƏ İNSTİTUTUNUN PROREKTORU . TEXNİKA ELMLƏRİ DOKTORU, BEYNƏLXALQ KADRLAR AKADEMİYASININ AKADEMİKİ MİKAYIL ƏLƏKBƏROVUN ÇIXIŞI

RUSİYA FEDERASİYASININ ƏMƏKDAR HƏKİMİ, SANKT-PETERBURQDA, ÇOXPROFİLLİ ÜMUMTERAPİYA VƏ PEŞƏ XƏSTƏLİKLƏRİ KLİNİKASININ DİREKTORU, PROFESSOR RAHİB ABBASOVUN ÇIXIŞI

MANDAT KOMİSİYASININ SƏDRİ ARİF RƏHİMZADƏNİN ÇIXIŞI

KOMİSSİYA SƏDRLƏRİNİN ÇIXIŞLARI

 İNSAN HÜQUQLARI VƏ BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR KOMİSSİYASININ SƏDRİ, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏDLİYYƏ NAZİRİ FİKRƏT MƏMMƏDOVUN ÇIXIŞI

ERMƏNİSTANIN AZƏRBAYCANA QARŞI TƏCAVÜZÜNÜN ARADAN QALDIRILMASI MƏSƏLƏLƏRİ KOMİSSİYASININ SƏDRİ, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN MÜAVİNİ ZİYAFƏT ƏSGƏROVUN ÇIXIŞI

MƏDƏNİYYƏT KOMİSSİYASININ SƏDRİ, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏDƏNİYYƏT NAZİRİ POLAD BÜLBÜLOĞLUNUN ÇIXIŞI

ELM VƏ TƏHSİL KOMİSSİYASININ SƏDRİ, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL NAZİRİ MİSİR MƏRDANOVUN ÇIXIŞI

ANA DİLİ VƏ AZƏRBAYCANŞÜNASLIQ  KOMİSSİYASININ SƏDRİ, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİNİ DEPUTATI ANAR RZAYEVİN  ÇIXIŞI

GƏNCLƏR VƏ İDMAN MƏSƏLƏLƏRİ KOMİSSİYASININ SƏDRİ, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ GƏNCLƏR,İDMAN VƏ TURİZM NAZİRİ ƏBÜLFƏZ QARAYEVİN ÇIXIŞI

KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ VƏ İNFORMASİYA MÜBADİLƏSİ KOMİSSİYASININ SƏDRİ, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT TELERADİO VERİLİŞLƏRİ ŞİRKƏTİNİN SƏDRİ NİZAMİ XUDİYEVİN ÇIXIŞI

QURULTAYIN REDAKSİYA KOMİSSİYASININ SƏDRİ ƏLİ HƏSƏNOVUN ÇIXIŞI

 

 DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ I QURULTAYININ  İŞÇİ ORQANLARI

 KOMİSSİYALARIN TƏRKİBİ

İNSAN HÜQUQLARI VƏ BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR KOMİSSİYASI

ANA DİLİ VƏ AZƏRBAYCANŞÜNASLIQ KOMİSSİYASI

ELM VƏ TƏHSİL KOMİSSİYASI

MƏDƏNİYYƏT KOMİSSİYASI

İQTİSADİ ƏLAQƏLƏR KOMİSSİYASI

GƏNCLƏR VƏ İDMAN MƏSƏLƏLƏRİ KOMİSSİYASI

ERMƏNİSTANIN AZƏRBAYCANA TƏCAVÜZÜNÜN ARADAN QALDIRILMASI MƏSƏLƏLƏRİ KOMİSSİYASI

KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ VƏ MÜBADİLƏSİ KOMİSSİYASI

QURULTAYIN KATİBLİYİNİN TƏRKİBİ

QURULTAYIN REDAKSİYA KOMİSSİYASI

QURULTAYIN MANDAT KOMİSSİYASININ TƏRKİBİ

 

 

QƏBUL OLUNMUŞ SƏNƏDLƏR:

DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ I QURULTAYININ QƏTNAMƏSİ

DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ I QURULTAYI NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ MÜRACİƏTİ

DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ I QURULTAYI NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN BÜTÜN DÜNYA AZƏRBAYCANLILARINA MÜRACİƏTİ

 DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ I QURULTAYI NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN ERMƏNİSTAN-AZƏRBAYCAN , DAĞLIQ QARABAĞ PROBLEMİ İLƏ ƏLAQƏDAR DÜNYA İCTİMAİYYƏTİNƏ, BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARA, XARİCİ ÖLKƏLƏRİN HÖKUMƏT RƏHBƏRLƏRİNƏ VƏ PARLAMENTLƏRİNƏ MÜRACİƏTİ

DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ I QURULTAYI NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN 2001-Cİ İL SENTYABRIN 11-DƏ AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARINDA TÖRƏDİLMİŞ QANLI TERROR HADİSƏSİ İLƏ BAĞLI AMERİKA XALQINA MÜRACİƏTİ

 

DÜNYA AZƏRBAYCANLILARINI ƏLAQƏLƏNDİRMƏ ŞURASININ TƏRKİBİ

DÜNYA AZƏRBAYCANLILARINI ƏLAQƏLƏNDİRMƏ ŞURASI

DÜNYA AZƏRBAYCANLILARINI ƏLAQƏLƏNDİRMƏ ŞURASININ İDARƏ HEYƏTİ

 

 

 

MEDİATEKA
Videoqalereya Fotoqalereya Nəşrlər
2011-06-30
AZƏRBAYCAN DİASPORUNA DÖVLƏT QAYĞISI (elektron kitab)
VEB LAYİHƏLƏR


Azərbaycan Respublikası Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsi. All rights reserved