• 1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi haqqında  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
  • 20 Yanvar faciəsinin qurbanları Gürcüstanda anılıb 20 Yanvar faciəsinin qurbanları Gürcüstanda anılıb
  • ABŞ Azərbaycanlıları Şəbəkəsi 20 Yanvar faciəsinin 28-ci ildönümü ilə bağlı yeni kampaniyaya başlayıbABŞ Azərbaycanlıları Şəbəkəsi 20 Yanvar faciəsinin 28-ci ildönümü ilə bağlı yeni kampaniyaya başlayıb
  • Amsterdamda Azərbaycan ilə bağlı geniş təqdimat keçirilibAmsterdamda Azərbaycan ilə bağlı geniş təqdimat keçirilib
  • Daşkənddə Özbəkistandakı Respublika Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzinin (RAMMM) hesabat-seçki konfransı keçirilibDaşkənddə Özbəkistandakı Respublika Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzinin (RAMMM) hesabat-seçki konfransı keçirilib


DÜNYA AZƏRBAYCANLILARINI ƏLAQƏLƏNDİRMƏ ŞURASININ İDARƏ HEYƏTİ


 

 

1. ƏLİYEV İLHAM                     AZƏRBAYCAN,  MİLLİ  MƏCLİSİNİN

                                             DEPUTATI, DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ-

                                             NİN  BİRİNCİ VİTSE PREZİDENTİ

 

2. KƏRİMOV MAHMUD               SƏDR, AZƏRBAYCAN , MİLLİ ELMLƏR

                                              AKADEMİYASININ PREZİDENTİ, AKA-

                                              DEMİK

 

3. HƏSƏNOV ƏLİ                      SƏDR MÜAVİNİ ,AZƏRBAYCAN PREZİ-

                                               DENTİN  İCRA APARATININ  İCTİMAİ-

                                               SİYASİ ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ

 

4. AZƏRİ TOMİRİS                     SƏDR  MÜAVİNİ,  ABŞ,  AMERİKANIN

                                                AZƏRBAYCAN  CƏMİYYƏTİNİN  PRE-

                                                ZİDENTİ

 

5.TƏBRİZİ QULAM RZA                SƏDR  MÜAVİNİ, BÖYÜK BRİTANİYA,

                                                 PROFESSOR

 

6. ƏLİYEV MƏHƏMMƏD               SƏDR MÜAVİNİ, RUSİYA FEDERASİYA-

                                                 SI, ÜMUMRUSİYA  AZƏRBAYCAN

                                                 KONQRESİNİN PREZİDENTİ

 

7. ABDULLAYEV KAMAL                AZƏRBAYCAN, SLAVYAN  DİLLƏR UNİ-

                                                 VERSİTETİNİN  PROREKTOR

 

8. ƏHMƏDOV ƏLİ                        AZƏRBAYCAN, MİLLİ MƏCLİSİN DEPU-

                                                 TATI, YAP-IN İCRA KATİBİ

 

9. ƏLƏKBƏROV MİKAYIL              UKRAYNA,PROFESSOR

 

10.ALTAYLI SEYFƏDDİN                TÜRKİYƏ JURNALİST

 

11. CƏFƏROV CƏFƏR                   AZƏRBAYCAN, BMT NİN QEYRİ HÖKU-

                                                   MƏT TƏŞKİLATLARI ÜZRƏ RESURS VƏ

                                                   TƏLİM MƏRKƏZİNİN DİREKTORU

 

12. CƏFƏROV NİZAMİ                   AZƏRBAYCAN , MİLLİ MƏCLİSİN DEPU-

                                                   TATI, BEYNƏLXALQ ATATÜRK  MƏRKƏ-

                                                   ZİNİN DİREKTORU, PROFESSOR

 

13. DELBƏSTƏH NÜSRƏT             ALMANİYA AZƏRBAYCAN CƏMİYYƏT-

                                                   LƏRİ İDARƏ HEYƏTİNİN SƏDRİ

 

14. HƏBİBBƏYLİ İSA                      AZƏRBAYCAN, NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİ-

                                                   VERSİTETİNİN REKTORU, MİLLİ ELMLƏR

                                                    AKADEMİYASININ MÜXBİR ÜZVÜ

 

15. HACIYEV VALEH                     GÜRCÜSTAN PROFESSOR

 

16. MAHMUDİ SƏTTAR                  İSVEÇ, AZƏRBAYCAN FEDERASİONU

                                                   İSVEÇ TƏŞKİLATININ XARİCİ ƏLAQƏ-

                                                   LƏR ÜZRƏ SƏDRİ

 

17. MƏLİKOVA ŞİRİN                     FRANSA FİLOLOGİYA ELMLƏRİ DOK-

                                                   TORU

 

18. MƏMMƏDOV İSMAYIL              ÖZBƏKİSTAN-AZƏRBAYCAN MƏDƏNİ

                                                   MƏRKƏZİNİN SƏDRİ

 

19. NOVRUZOV MÜSEYİB             QAZAXISTAN TURAN KONQRESİNİN PRE-

                                                   ZİDENTİ

 

20. ORUCOV HİDAYƏT                 AZƏRBAYCAN, MİLLİ SİYASƏT MƏSƏLƏ-

                                                  LƏRİ ÜZRƏ DÖVLƏT MÜŞAVİRİ

 

21. QULİYEV AZAY                      AZƏRBAYCAN, QEYRİ HÖKUMƏT TƏŞKİ-

                                                  LARI FORUMUNUN SƏDRİ

 

22.RZAYEV ANAR                       AZƏRBAYCAN, MİLLİ MƏCLİSİN DEPU-

                                                 TATI, YAZIÇILAR BİRLİYİNİN SƏDRİ

 

23. XƏLƏFOV XƏLƏF                  AZƏRBAYCAN, XARİCİ İŞLƏR NAZİRİNİN

                                                 MÜAVİNİ

MEDİATEKA
Videoqalereya Fotoqalereya Nəşrlər
2010-11-09
AZƏRBAYCANIN MADDİ-MƏNƏVİ İRSİ
VEB LAYİHƏLƏR


Azərbaycan Respublikası Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsi. All rights reserved